::TheNewIran::
پشتیبانان فعال
تا November 19, 2018 PST
رده نام کاربری امتیازات عکس
1 Hassan Darashti

 آلمان

100
Hassan Darashti
2 Dario

 ایتالیا

100
Dario
3 Kaz Bagheri

نیوجرسی

100
Kaz Bagheri
4 ArdeshirRanjbar

ایران

100
ArdeshirRanjbar
5 Yunas Ganji

 آلمان

100
Yunas Ganji
6 Cammand

ایران

100
Cammand
7 IRANMYHOMELAND

 دانمارک

100
IRANMYHOMELAND
8 Voice-reg-282018100591

ایران

100
voice-reg-282018100591
9 Mil_ad

اروپا

100
Mil_ad
10 Mina 1968

نوادا

100
Mina 1968
11 Voice-reg-10072018112297

ایران

100
voice-reg-10072018112297
12 Voice-reg-1007201874368

ایران

100
voice-reg-1007201874368
13 Voice-reg-1007201884670

ایران

100
voice-reg-1007201884670
14 Voice-reg-1007201893699

ایران

100
voice-reg-1007201893699
15 Voice-reg-100720186008541

ایران

100
voice-reg-100720186008541
16 Voice-reg-1007201891606

ایران

100
voice-reg-1007201891606
17 Voice-reg-1007201895928

ایران

100
voice-reg-1007201895928
18 Voice-reg-1007201899169

ایران

100
voice-reg-1007201899169
19 Voice-reg-10072018113536

ایران

100
voice-reg-10072018113536
20 Voice-reg-10072018106876

ایران

100
voice-reg-10072018106876
پشتیبانان فعال
رده نام کاربری امتیازات عکس
1 Hassan Darashti

 آلمان

100
Hassan Darashti
2 Dario

 ایتالیا

100
Dario
3 Kaz Bagheri

نیوجرسی

100
Kaz Bagheri
4 ArdeshirRanjbar

ایران

100
ArdeshirRanjbar
5 Yunas Ganji

 آلمان

100
Yunas Ganji
6 Cammand

ایران

100
Cammand
7 IRANMYHOMELAND

 دانمارک

100
IRANMYHOMELAND
8 Voice-reg-282018100591

ایران

100
voice-reg-282018100591
9 Mil_ad

اروپا

100
Mil_ad
10 Mina 1968

نوادا

100
Mina 1968
11 Voice-reg-10072018112297

ایران

100
voice-reg-10072018112297
12 Voice-reg-1007201874368

ایران

100
voice-reg-1007201874368
13 Voice-reg-1007201884670

ایران

100
voice-reg-1007201884670
14 Voice-reg-1007201893699

ایران

100
voice-reg-1007201893699
15 Voice-reg-100720186008541

ایران

100
voice-reg-100720186008541
16 Voice-reg-1007201891606

ایران

100
voice-reg-1007201891606
17 Voice-reg-1007201895928

ایران

100
voice-reg-1007201895928
18 Voice-reg-1007201899169

ایران

100
voice-reg-1007201899169
19 Voice-reg-10072018113536

ایران

100
voice-reg-10072018113536
20 Voice-reg-10072018106876

ایران

100
voice-reg-10072018106876


طرق مختلف برای گرفتن امتیاز در سایت نهاد مردمی

ثبت نام در سایت

۱۰۰

 ارسال عکس به قسمت فرستاده ها

۵

ارسال فایل صوتی به قسمت فرستاده ها

۵

ارسال ویدئو به قسمت فرستاده ها

۵

ارسال نوشتاربه قسمت فرستاده ها

۵

فرستادن یک سوال به قسمت پرسش وپاسخ درصورتی‌ که سوال شما در سایت چاپ شود

۱۰۰

پاسخ به هر یک از سوال های بخش نظر خواهی‌ سایت

۱۰
نوشتن نظر برای هر فایل در بخش فرستاده های سایت  ۲
نمره دادن به هر فایل در قسمت فرستاده ها

۵

نمراتی که اعضای سایت به فایل های فرستاده من میدهند ۱-۱۰
تماس با دیگر اعضای سایت از طریق فرستادن پیام نوشتاری ۱۰
تماس با دیگر اعضای سایت از طریق فرستادن پیام صوتی ۲۰
تماس با دیگر اعضای سایت از طریق فرستادن پیام ویدئویی‌ ۳۰
دعوت از دوستان برای ثبت نام در سایت از طریق بخش مخصوص سایت ۱۰
وقتی‌ که هر دوست دعوت شده در سایت نهاد مردمی ثبت نام کند ۱۰۰
پخش کردن لینک نهاد مردمی در سایت های دیگر ۱۰
وقتی‌ که شخصی‌ از طریق لینک گذاشته شده در سایت های دیگر در نهاد مردمی ثبت نام کند ۱۰۰