::TheNewIran::
پشتیبانان فعال
تا September 23, 2018 PST
رده نام کاربری امتیازات عکس
1 Amir Kord

ایران

100
Amir kord
2 Voice-reg-0919201894669

ایران

100
voice-reg-0919201894669
3 Voice-reg-09192018116199

ایران

100
voice-reg-09192018116199
4 Voice-reg-0919201889490

ایران

100
voice-reg-0919201889490
5 Voice-reg-09192018109546

ایران

100
voice-reg-09192018109546
6 Voice-reg-0919201882872

ایران

100
voice-reg-0919201882872
7 Voice-reg-091920189263

ایران

100
voice-reg-091920189263
8 Voice-reg-0918201892191

ایران

100
voice-reg-0918201892191
9 Voice-reg-09182018112325

ایران

100
voice-reg-09182018112325
10 Voice-reg-09182018105312

ایران

100
voice-reg-09182018105312
11 Voice-reg-0918201899134

ایران

100
voice-reg-0918201899134
12 Voice-reg-091820185403345

ایران

100
voice-reg-091820185403345
13 Voice-reg-0918201896151

ایران

100
voice-reg-0918201896151
14 Voice-reg-091820185301539

ایران

100
voice-reg-091820185301539
15 Voice-reg-0918201889878

ایران

100
voice-reg-0918201889878
16 Voice-reg-09182018520446

ایران

100
voice-reg-09182018520446
17 Voice-reg-09182018100160

ایران

100
voice-reg-09182018100160
18 Voice-reg-0918201867318

ایران

100
voice-reg-0918201867318
19 Voice-reg-0918201881638

ایران

100
voice-reg-0918201881638
20 Voice-reg-0918201895775

ایران

100
voice-reg-0918201895775
پشتیبانان فعال
رده نام کاربری امتیازات عکس
1 Amir Kord

ایران

100
Amir kord
2 Voice-reg-0919201894669

ایران

100
voice-reg-0919201894669
3 Voice-reg-09192018116199

ایران

100
voice-reg-09192018116199
4 Voice-reg-0919201889490

ایران

100
voice-reg-0919201889490
5 Voice-reg-09192018109546

ایران

100
voice-reg-09192018109546
6 Voice-reg-0919201882872

ایران

100
voice-reg-0919201882872
7 Voice-reg-091920189263

ایران

100
voice-reg-091920189263
8 Voice-reg-0918201892191

ایران

100
voice-reg-0918201892191
9 Voice-reg-09182018112325

ایران

100
voice-reg-09182018112325
10 Voice-reg-09182018105312

ایران

100
voice-reg-09182018105312
11 Voice-reg-0918201899134

ایران

100
voice-reg-0918201899134
12 Voice-reg-091820185403345

ایران

100
voice-reg-091820185403345
13 Voice-reg-0918201896151

ایران

100
voice-reg-0918201896151
14 Voice-reg-091820185301539

ایران

100
voice-reg-091820185301539
15 Voice-reg-0918201889878

ایران

100
voice-reg-0918201889878
16 Voice-reg-09182018520446

ایران

100
voice-reg-09182018520446
17 Voice-reg-09182018100160

ایران

100
voice-reg-09182018100160
18 Voice-reg-0918201867318

ایران

100
voice-reg-0918201867318
19 Voice-reg-0918201881638

ایران

100
voice-reg-0918201881638
20 Voice-reg-0918201895775

ایران

100
voice-reg-0918201895775


طرق مختلف برای گرفتن امتیاز در سایت نهاد مردمی

ثبت نام در سایت

۱۰۰

 ارسال عکس به قسمت فرستاده ها

۵

ارسال فایل صوتی به قسمت فرستاده ها

۵

ارسال ویدئو به قسمت فرستاده ها

۵

ارسال نوشتاربه قسمت فرستاده ها

۵

فرستادن یک سوال به قسمت پرسش وپاسخ درصورتی‌ که سوال شما در سایت چاپ شود

۱۰۰

پاسخ به هر یک از سوال های بخش نظر خواهی‌ سایت

۱۰
نوشتن نظر برای هر فایل در بخش فرستاده های سایت  ۲
نمره دادن به هر فایل در قسمت فرستاده ها

۵

نمراتی که اعضای سایت به فایل های فرستاده من میدهند ۱-۱۰
تماس با دیگر اعضای سایت از طریق فرستادن پیام نوشتاری ۱۰
تماس با دیگر اعضای سایت از طریق فرستادن پیام صوتی ۲۰
تماس با دیگر اعضای سایت از طریق فرستادن پیام ویدئویی‌ ۳۰
دعوت از دوستان برای ثبت نام در سایت از طریق بخش مخصوص سایت ۱۰
وقتی‌ که هر دوست دعوت شده در سایت نهاد مردمی ثبت نام کند ۱۰۰
پخش کردن لینک نهاد مردمی در سایت های دیگر ۱۰
وقتی‌ که شخصی‌ از طریق لینک گذاشته شده در سایت های دیگر در نهاد مردمی ثبت نام کند ۱۰۰