نام همیاری کنندگان

$1,211.60
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
May 22, 2019
15:16:36
$450.00 $20.10 $429.90  Hassan Kianzad  
May 20, 2019
15:43:12
$50.00 $1.75 $48.25  Parwiz Zafari  
May 15, 2019
13:35:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
May 11, 2019
22:55:02
$50.00 $1.75 $48.25  Ebrahim Ganji  
May 11, 2019
22:54:05
$50.00 $1.75 $48.25  Ebrahim Ganji  
May 07, 2019
20:44:52
$50.00 $2.50 $47.50  sos2037  
May 04, 2019
22:07:52
$10.00 $0.74 $9.26  نام محفوظ  
May 01, 2019
10:08:00
$250.00 $8.75 $241.25  Iman Foroutan  
May 01, 2019
08:11:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
May 01, 2019
02:00:30
$100.00 $3.20 $96.80  Maziar Zafari