نام همیاری کنندگان

$752.57
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
January 17, 2019
13:46:18
$30.00 $1.62 $28.38  davoud Gharibi Hashjin  
January 15, 2019
12:51:07
$50.00 $1.75 $48.25  Parwiz Zafari  
January 15, 2019
00:00:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
January 10, 2019
02:33:37
$50.00 $2.50 $47.50  sos2037  
January 01, 2019
01:07:01
$100.00 $3.20 $96.80  Maziar Zafari  
January 01, 2019
00:00:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
January 01, 2019
00:00:00
$250.00 $8.75 $241.25  Iman Foroutan  
January 01, 2019
00:00:00
$50.00 $1.75 $48.25  Ebrahim Ganji