نام همیاری کنندگان

$459.12
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
December 06, 2019
03:19:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
December 01, 2019
03:50:00
$250.00 $8.75 $241.25  Iman Foroutan  
December 01, 2019
03:01:32
$100.00 $3.20 $96.80  Maziar Zafari