نام همیاری کنندگان

$145.05
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
September 15, 2018
18:02:46
$50.00 $1.75 $48.25  Parwiz Zafari  
September 01, 2018
04:44:24
$100.00 $3.20 $96.80  Maziar Zafari