نام همیاری کنندگان

$647.26
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
July 15, 2019
12:06:13
$50.00 $1.75 $48.25  Parwiz Zafari  
July 15, 2019
06:11:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
July 14, 2019
13:31:05
$20.00 $1.18 $18.82  davoud Gharibi Hashjin  
July 01, 2019
06:10:00
$250.00 $8.75 $241.25  Iman Foroutan  
July 01, 2019
06:04:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
July 01, 2019
05:20:10
$100.00 $3.20 $96.80  Maziar Zafari