نام همیاری کنندگان

$857.58
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
March 21, 2019
23:46:42
$50.00 $1.75 $48.25  Ebrahim Ganji  
March 17, 2019
16:27:59
$10.00 $0.74 $9.26  نام محفوظ  
March 15, 2019
18:13:56
$50.00 $1.75 $48.25  Parwiz Zafari  
March 15, 2019
08:50:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
March 08, 2019
13:09:20
$30.00 $1.62 $28.38  نام محفوظ  
March 05, 2019
19:14:38
$50.00 $2.50 $47.50  moslem rezazadeh  
March 03, 2019
05:08:39
$50.00 $2.50 $47.50  sos2037  
March 01, 2019
09:00:00
$250.00 $8.75 $241.25  Iman Foroutan  
March 01, 2019
09:00:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
March 01, 2019
03:42:29
$100.00 $3.20 $96.80  Maziar Zafari  
March 01, 2019
00:00:00
$50.00 $1.75 $48.25  Ebrahim Ganji