نام همیاری کنندگان

$5,667.17
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
June 05, 2018
01:35:32
$200.00 $9.10 $190.90  Hassan Kianzad  
June 02, 2018
12:03:24
$200.00 $6.10 $193.90  Iman Foroutan  
June 01, 2018
08:00:00
$250.00 $8.75 $241.25  Iman Foroutan  
June 01, 2018
08:00:00
$50.00 $1.75 $48.25  Ebrahim Ganji  
June 01, 2018
08:00:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
June 01, 2018
08:00:00
$4,775.00 $0.00 $4,775.00  Taghi Alereza  
June 01, 2018
00:30:36
$100.00 $3.20 $96.80  Maziar Zafari