::TheNewIran::
انتخابات دوازدهم هیئت امنا
نتیجه آرا برای
تاریخ پایان رائ گیری 04/07/2019 16:00:00
برای آشنایی بیشتر با نامزد ها روی عکس هر نامزد کلیک کنید.


برای جزئیات بیشتر روی عکس کلیک کنید.
همه نامزد ها

Iman Foroutan

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 24
 
23.3 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Sara Safiri

match.asp
Sweden
تعداد آرا: 22
 
21.4 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Manouchehr Mehrpouyan

match.asp
Sweden
تعداد آرا: 20
 
19.4 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Taghi Alereza

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 19
 
18.4 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Ebrahim Ganji

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 18
 
17.5 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات