::TheNewIran::
انتخابات هشتم هیئت امنا
نتیجه آرا برای
تاریخ پایان رائ گیری 01/25/2015 16:00:00
برای آشنایی بیشتر با نامزد ها روی عکس هر نامزد کلیک کنید.


برای جزئیات بیشتر روی عکس کلیک کنید.
همه نامزد ها

Iman Foroutan

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 45
 
20.5 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Amir Fassihi

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 29
 
13.2 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Sara Safiri

match.asp
Sweden
تعداد آرا: 26
 
11.9 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Maryam Akbari

match.asp
United Kingdom
تعداد آرا: 26
 
11.9 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Mahin Arjomand

match.asp
Germany
تعداد آرا: 25
 
11.4 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Hassan Kianzad

match.asp
Germany
تعداد آرا: 21
9.6 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Siamak Rafi-zadeh

match.asp
Canada
تعداد آرا: 21
9.6 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Bijan Karimi

match.asp
CT, United States
تعداد آرا: 20
9.1 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Ali Peyravikeya

match.asp
United Kingdom
تعداد آرا: 6
2.7 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات