::TheNewIran::
Sara Safiri اشتراک
Sara Safiri
 فارغ‌التحصیل مدرسه عالی‌ پرستاری از دانشکده هالمستاد در سوئد.  به عنوان پرستار مشاور در جنوب سوئد مشغول به کار بودم. قبل از مهاجرت نیز بیش از 10 سال به عنوان پرستار متخصص  CCU در ایران مشغول به کار بودم. مدت پنج سال عضو هیئت منصفه دادگاها در بخش جرائم  اداری و غیر جنائی  انجام وظیفه می‌ کردم. در سال ۲۰۰۶ منتخب شورای شهر محل سکونتم شدم. اینک بازنشسته شده ام.

از ژانویه سال ۱۹۸۷ مقیم سوئد می‌باشم.از سوابق کاری در طول این مدت علاوه بر کار در رشته تخصصی خودم به مدت ۶ سال هم دارای شرکت تجاری بودم. و به مدت ۳ سال مدیریت دو پروژه را به عهده داشتم که زیر نظر وزارت کشور سوئد اداره میشد. از فعالیت‌های اجتماعی میتوانم از جمله عضویت در انجمن نجات کودکان، و عضو هیات تدارک انتخابات در انجمن ایران و سوئد با بیش از  ۵۰۰ عضو بودم. همچنین عضو فعال در انجمن چتری و سراسری  CIOSدر سوئد بودم. بعلاوه با همکاری صلیب سرخ به عنوان مشاور و یاری دهنده به کسانی‌ که از بستگان خود در منزل نگهداری میکنند همکاری میکردم .

فعالیت های سیاسی در خارج از کشور را با عضویت در جنبش دانشجویی در سال ۱۹۹۸ شروع کردم. در نشست بروکسل، لندن شرکت داشتم . مشاور حقوق بشر در جنبش آذربایجان. عضو پشتیبانان جنبش دمکراسی خواهی در ایران.

و این فعالیت با عضویت در نهاد مردمی همچنان ادامه دارد

سارا سفیری.