::TheNewIran::
Hassan Kianzad اشتراک
Hassan Kianzad
 حسن  کیانزاد

متولدفروردین  ۱۳۱۴در تهران .

در دامن خانواده ای پر مهر بزرگ شدم

در دبستان رودکی و دبیرستان ادیب تحصیل کردم

در سن۱۴سالگی با ملی‌ گرایان پان ایرانیست و جبهه ملی‌ آشنا شدم

پس از گرفتن دیپلم به المان آمدم و در رشته پزشکی‌ ادامه به تحصیل دادم و در رشته  بیماری های داخلی‌ و قلب تخصص گرفتم

در سال ۱۹۷۳به ایران بازگشتم و تا سال ۱۹۸۰در ایران کار کردم و بعد از انقلاب فاجعه آفرین ۵۷، اجبارا کشور عزیزم را ترک کردم و بار دیگر به المان بازگشتم.

در ۳۰  سال گذشته در بیمارستان در سمت معاونت و ریاست بخش در کنار کار پزشکی‌ کار کردم.  همچنین در ۳دهه گذشته در کارهأی سیاسی شرکت داشتم از جمله پایه گذاری جنبش همبستگی‌ ایرانیان برای آزادی و دمکراسی،  و شرکت در بسیاری از کنش های سیاسی در آمریکا و اروپا .