فهرست راهنما

# انتخابات آینده مهلت پایان نامزدی آغاز رای گیری در
1 انتخابات دوازدهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

آغاز مهلت
کاندیداتوری
03/15/2019 16:00:00 15-Mar-2019
تاریخ پایان قبول مسابقه دهندگان 03/25/2019 16:00:00 25-Mar-2019
تاریخ آغاز رائ گیری 03/28/2019 16:00:00 28-Mar-2019
تاریخ پایان رائ گیری 04/07/2019 16:00:00 07-Apr-2019