فهرست راهنما

# انتخابات گذشته شروع تاریخ اتمام
1 آیین نامه پیشنهادی برای پروسه تاسیس نهاد مردمی

هیأت امنا / گروه موقت آیین نامه

18-Jan-2011 20-Jan-2011
2 انتخابات گروه موقت بازرسی و نظارت بر انتخابات

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

31-Jan-2011 02-Feb-2011
3 انتخابات اول هیات امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

20-Feb-2011 22-Feb-2011
4 انتخابات گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

13-Apr-2011 18-Apr-2011
5 انتخابات دوم هیات امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

21-May-2011 25-May-2011
6 انتخابات سوم هیات امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

19-Aug-2011 23-Aug-2011
7 انتخابات دوره دوم گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

13-Oct-2011 17-Oct-2011
8 انتخابات چهارم هیات امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

21-Feb-2012 25-Feb-2012
9 انتخابات ناظرین شورای تدارک دوران گذار نهاد مردمی

مردم / شورای تدارک دوران گذار

06-Apr-2012 09-Apr-2012
10 انتخابات دوره سوم گروه نظارت بر انتخابات

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

14-Jul-2012 19-Jul-2012