فهرست راهنما

# انتخابات گذشته شروع تاریخ اتمام
1 پروژه انتخابات آزاد آزمایشی

مردم / نظر سنجی

15-Feb-2013 21-Feb-2013
2 انتخابات یازدهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

08-Apr-2018 15-Apr-2018
3 انتخابات هیئت امنا برای پر کردن یک کرسی خالی‌

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

12-Aug-2016 19-Aug-2016
4 انتخابات هفتم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

26-Jan-2014 02-Feb-2014
5 انتخابات هشتم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

11-Jan-2015 25-Jan-2015
6 انتخابات نهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

04-Mar-2016 11-Mar-2016
7 انتخابات ناظرین شورای تدارک دوران گذار نهاد مردمی

مردم / شورای تدارک دوران گذار

06-Apr-2012 09-Apr-2012
8 انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - نوامبر ۲۰۱۳

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

10-Nov-2013 17-Nov-2013
9 انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - فوریه ۲۰۱۷

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

24-Feb-2017 02-Mar-2017
10 انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - ژانویه ۲۰۱۹

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

14-Jan-2019 24-Jan-2019