فهرست راهنما

# انتخابات گذشته شروع تاریخ اتمام
1 رائ گیری برای اصلاح آیین نامه – دسامبر ۲۰۱۵

هیأت امنا / گروه آیین نامه

18-Dec-2015 24-Dec-2015
2 رائ گیری برای اصلاح آیین نامه – ماه می ۲۰۱۷

هیأت امنا / گروه آیین نامه

08-May-2017 15-May-2017
3 آیین نامه پیشنهادی برای پروسه تاسیس نهاد مردمی

هیأت امنا / گروه موقت آیین نامه

18-Jan-2011 20-Jan-2011
4 انتخابات اول هیات امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

20-Feb-2011 22-Feb-2011
5 انتخابات پنجم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

02-Sep-2012 06-Sep-2012
6 انتخابات چهارم هیات امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

21-Feb-2012 25-Feb-2012
7 انتخابات دهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

25-Mar-2017 31-Mar-2017
8 انتخابات دوازدهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

28-Mar-2019 07-Apr-2019
9 انتخابات دوره دوم گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

13-Oct-2011 17-Oct-2011
10 انتخابات دوره سوم گروه نظارت بر انتخابات

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

14-Jul-2012 19-Jul-2012