نام همیاری کنندگان

$628.44
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
February 02, 2020
19:01:01
$100.00 $3.20 $96.80  Maziar Zafari  
February 06, 2020
08:18:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
February 06, 2020
06:37:00
$250.00 $8.75 $241.25  Iman Foroutan  
February 15, 2020
03:43:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
February 15, 2020
15:02:06
$50.00 $1.75 $48.25  Parwiz Zafari