نام همیاری کنندگان

$531.64
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
January 01, 2020
05:13:00
$250.00 $8.75 $241.25  Iman Foroutan  
January 01, 2020
04:17:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
January 15, 2020
03:33:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
January 15, 2020
08:42:00
$50.00 $1.75 $48.25  Parwiz Zafari