نام همیاری کنندگان

$459.12
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
April 01, 2020
06:12:00
$250.00 $8.75 $241.25  Iman Foroutan  
April 01, 2020
10:19:00
$125.00 $3.93 $121.07  Taghi Alereza  
April 01, 2020
00:53:46
$100.00 $3.20 $96.80  Maziar Zafari