فهرست راهنما

# انتخابات گذشته شروع تاریخ اتمام
1 انتخابات دوازدهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

28-Mar-2019 07-Apr-2019
2 انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - ژانویه ۲۰۱۹

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

14-Jan-2019 24-Jan-2019
3 انتخابات یازدهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

08-Apr-2018 15-Apr-2018
4 رائ گیری برای اصلاح آیین نامه – ماه می ۲۰۱۷

هیأت امنا / گروه آیین نامه

08-May-2017 15-May-2017
5 انتخابات دهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

25-Mar-2017 31-Mar-2017
6 انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - فوریه ۲۰۱۷

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

24-Feb-2017 02-Mar-2017
7 انتخابات هیئت امنا برای پر کردن یک کرسی خالی‌

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

12-Aug-2016 19-Aug-2016
8 انتخابات نهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

04-Mar-2016 11-Mar-2016
9 انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - ژانویه ۲۰۱۶

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

19-Jan-2016 24-Jan-2016
10 رائ گیری برای اصلاح آیین نامه – دسامبر ۲۰۱۵

هیأت امنا / گروه آیین نامه

18-Dec-2015 24-Dec-2015