تماس و پیشنهادات

نهاد مردمی مشتاق دریافت نظرات شما می‌باشد. پیام ها و نظرات شما به طور مراتب به مسئولین نهاد مردمی فرستاده میشود. با وجودیکه ممکن است به دلیل کمبود نیروی انسانی‌ امکان پاسخ به همه پیام ها را نداشته باشیم، ولی‌ همه پیام ها را خوانده و به نظرات شما ارج مینهیم.

  • حد اکثر تعداد حروف مجاز 2000. 2000 حرف باقی‌ مانده.

The New Iran

17602 17th Street, #102-140
Tustin, CA 92780

Tel: 855-639-4726

Email: info@thenewiran.com