نام همیاری کنندگان

$462.63
تاریخ
مبلغ همیاری
کارمزد بانک
مبلغ همیاری بعد از کم شدن کارمزد
از طرف
ماهانه
April 15, 2018
11:09:46
$50.00 $1.75 $48.25  Parwiz Zafari  
April 08, 2018
12:26:32
$30.00 $1.62 $28.38  davoud Gharibi Hashjin  
April 02, 2018
00:56:39
$100.00 $4.70 $95.30  Hassan Kianzad  
April 01, 2018
13:37:00
$200.00 $6.10 $193.90  Iman Foroutan  
April 01, 2018
10:58:00
$100.00 $3.20 $96.80  Maziar Zafari