::TheNewIran::

نهاد مردمی جایگاهی است با سازماندهی متشکل، هماهنگ و در خور پذیرش و احترام بین المللی برای ایجاد محیطی‌ مردم سالار و شفاف برای همکاری سیستماتیک مخالفان حکومت اسلامی، به منظور حمایت از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران برای برکناری و حذف کلیت، تمامیت و موجودیت حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران. اصول زیر بنایی نهاد مردمی عبارتند از: