فهرست راهنما

# انتخابات گذشته شروع تاریخ اتمام
1 رائ گیری برای اصلاح آیین نامه – ماه می ۲۰۱۷

هیأت امنا / گروه آیین نامه

08-May-2017 15-May-2017
2 انتخابات دهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

25-Mar-2017 31-Mar-2017
3 انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - فوریه ۲۰۱۷

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

24-Feb-2017 02-Mar-2017
4 انتخابات هیئت امنا برای پر کردن یک کرسی خالی‌

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

12-Aug-2016 19-Aug-2016
5 انتخابات نهم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

04-Mar-2016 11-Mar-2016
6 انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - ژانویه ۲۰۱۶

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

19-Jan-2016 24-Jan-2016
7 رائ گیری برای اصلاح آیین نامه – دسامبر ۲۰۱۵

هیأت امنا / گروه آیین نامه

18-Dec-2015 24-Dec-2015
8 انتخابات هشتم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

11-Jan-2015 25-Jan-2015
9 انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - اکتبر ۲۰۱٤

مردم / گروه نظارت بر انتخابات

23-Oct-2014 30-Oct-2014
10 انتخابات هفتم هیئت امنا

هیأت امنا / انتخابات هیأت امنا

26-Jan-2014 02-Feb-2014